Projekty unijne zakończone w latach 2022-2023

ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

To projekt realizowany w Technikum nr 1 w Otwocku od roku 2019. Finansowany jest

ze środków unijnych  w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z przedstawicielami powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, nowodworskiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i otwockiego. 

W ramach projektu do powiatu otwockiego trafi ponad 2,6 mln zł. Objęte nim będą dwie szkoły: Technikum nr 1w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku oraz Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, a w stażach i praktykach weźmie udział 360 osób.

Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 2023 r. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia uczniów i nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych. 

W ramach projektu przewidziano praktyki i staże zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkolenia dla uczniów, przeprowadzenie e-targów pracy oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych, w ramach których szkoły oprócz opracowanego indywidualnego programu innowacji pedagogicznej, otrzymają również  szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wsparcie eksperckie na etapie wdrażania innowacji oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe do pracowni praktycznej nauki zawodu, w celu umożliwienia wdrożenia innowacji.


Program innowacji pedagogicznej opracowany dla Technikum nr 1

Głównymi założeniami innowacji jest umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego w zakresie przeprowadzania szybkiej analizy danych i wyciągania wniosków, przeprowadzania obliczeń na dużych zbiorach danych, zautomatyzowania i przyspieszania wykonywania raportów, zestawień i podobnych czynności, a także rozwijanie ich umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.

Innowacja ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi komputerowych do zwiększenia efektywności pracy, a także zastosowanie nowoczesnej metody kształcenia blended learning (branżowe symulacje biznesowe). Podczas lekcji z symulacją firmy REVAS nauczyciel jest dla uczniów mentorem, przewodnikiem, który wspiera ich w zdobywaniu umiejętności. Będzie opracowany dla każdej ze szkół. Uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Zwiększy też szanse absolwentów tych szkół na rynku pracy. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Przeszkolenie przejdzie 10 nauczycieli zawodu. Przeprowadzone będą również zajęcia dla ponad 150 uczniów.

Planowany jest też udział naszej młodzieży w targach edukacyjno-zawodowych, w których udział weźmie około 300 przedsiębiorców z regionu Mazowsza.

Korzyści z udziału w projekcie

Dzięki takiemu wsparciu szkolnictwo zawodowe będzie dostosowane do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Mazowieccy przedsiębiorcy zyskają nowych, wykształconych pracowników, a kompetentni i doświadczeni absolwenci bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku”

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznym w Otwocku (woj. mazowieckie) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 168 uczniów (84 kobiet, 84 mężczyzn) oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 19 nauczycieli (16 kobiet, 3 mężczyzn) w okresie lipiec 2019 – czerwiec 2022r.

Grupę docelową stanowić będzie:
a) 168 uczniów (84 kobiet, 84 mężczyzn) z ZSEG w Otwocku, w tym 160 uczniów (80 kobiet, 80 mężczyzn) z Technikum nr 1 oraz 8 uczniów (4 kobiety, 4 mężczyzn) z Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 w Otwocku.
b) 19 nauczycieli kształcenia zawodowego (16 kobiet, 3 mężczyzn) pow. 25 r.ż. z wykształceniem wyższym, pracujących w ZSEG w Otwocku;
c) 1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe w zakresie doposażenia pracowni zawodowych – Technikum nr 1 w ZSEG w Otwocku w woj. mazowieckim.
Grupę uczniów oraz nauczycieli objętych wsparciem stanowić będą os. zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1) Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
2) Organizacja staży zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
3) Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Otwocku – organizacja kursów
4) Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku
5) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

Biuro projektu znajduje się w budynku ZSEG w Otwocku (woj. mazowieckie), ul. Marii Konopnickiej 3, 05-400 Otwock.

Całkowita wartość projektu: 924 643,37zł
Dofinansowanie projektu z UE: 739 714,70zł


NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI

Nauczyciele przyszłości – szkolenia zagraniczne – upowszechnianie rezultatów projektu z wykorzystaniem platformy etwinning

Więcej o projekcie na: faunpagu: Nauczyciele przyszłości – projekt w programie POWER w ZSEG w Otwocku | Facebook


MOBILNI W EUROPIE

WŁOCHY 1

W dniach od 19.09.2021 do 08.10.2021 20 uczniów z klasy 3bg, 3rg, 3cg, odbywało staże we włoskiej miejscowości, Spoleto.

Były to praktyki, w hotelach, w których wykonywali czynności związane ze swoim profilem nauki – szykowali pokoje dla gości, obsługiwali sale śniadaniowe i restauracyjne, poznawali stanowiska pracy w kuchni hotelowej. Czterech ekonomistów, praktykowało w biurze Villi Redenta, miejscu zamieszkania wszystkich stażystów wraz z opiekunkami, Lidią Wojdą i Katarzyną Rychalską.

W czasie wolnym od zajęć,  organizowane były wycieczki. Pierwszego dnia młodzież zwiedziła najważniejsze obiekty w centrum Spoleto – zamek Rocca, Ponte dei Torri, teatr rzymski, Katedrę ( przy której ciągle kręcono włoskiego „Ojca Mateusza”), uliczki starego miasta. W wolne popołudnia, opiekunki proponowały krótkie wyprawy – na Monteluco, najwyższego wzniesienia w okolicy, spacer wzdłuż rzeki Tessino, do Bazyliki San Salvadore, wpisanej na listę Unesco czy też do Asyżu, miasta Św. Franciszka.

Całodniowa wycieczka z panią Beatą i panią Ewą, opiekunkami naszej grupy, odbyła się do Rzymu. Młodzież miała okazję zobaczyć  – Colosseum, Forum Romanum, Plac Wenecki, fontannę di Trevi, Panteon, Zamek Św. Anioła i oczywiście Watykan z Placem Św. Piotra.

Druga całodniowa wyprawa, to plażowanie w San Benedetto del Tronto nad Adriatykiem.

Na koniec pobytu, w trakcie uroczystej kolacji, młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia stażu.

Wszyscy wrócili  do domu, zadowoleni, pełni wrażeń z zaliczonymi praktykami.


HISZPANIA

W dniach od 18.09.2021 do 09.10.2021 roku 25 uczniów z naszej szkoły odbyło staż zawodowy w Hiszpanii.
Profesjonalną opiekę nad grupą sprawowało dwóch opiekunów: p. Jarosław Dura i p. Jerzy Rybak.
Praktyki w restauracjach odbyło 3 uczniów klasy IIItg (technik żywienia i usług gastronomicznych) i IIIdg (technik technologii żywności), w hotelach 7 uczniów z klasy IIIbg i IIIrg (technik hotelarstwa), w biurach 15 uczniów z klas IIIag i IIIcg (technik ekonomista).
Podczas trzytygodniowego stażu uczniowie mieszkali w mieście Grenada. Podczas dni wolnych od pracy były organizowane wycieczki. Wybraliśmy się dwa razy nad morze, aby złapać trochę morskiego słońca i spacerowaliśmy szlakami po górach.
Młodzież zwiedzała takie miasta jak: Nerja, Ronda, Grenada, Malaga. Miała możliwość poznać ich historię  oraz  zabytki. Wyjazd był również zetknięciem się z inną kulturą, stylem życia, religią oraz niezwykle piękną przyrodą i krajobrazami Hiszpanii.


Podczas stażu młodzież, dzięki codziennym kontaktom z pracodawcami i mieszkańcami Grenady, doskonaliła swoje umiejętności zawodowe oraz językowe. Uczniowie klas ekonomicznych odbywali praktykę w biurach, podczas pracy mieli możliwość nauczenia się pracy rachunkowej oraz  wykazać się umiejętnościami wiedzy nabytej w szkole.
Uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich odbywali praktykę w restauracjach i hotelach. Uczniowie klasy gastronomicznej poznali procesy technologiczne produkcji gastronomicznej. Podczas pracy doskonalili swoje umiejętności w obsłudze konsumentów, sporządzania posiłków, nakrywania stołów, a klasy hotelarskie pracy w pionie hotelowym – recepcja, obsługa gości, pomoc w czynnościach porządkowych.


Wszyscy uczestnicy na ostatnim spotkaniu pożegnalnym otrzymali certyfikaty ukończenia stażu za granicą, wrócili zadowoleni, pełni pozytywnych wrażeń oraz nowych umiejętności i doświadczeń.


WŁOCHY 2

W dniach od 20.11.2021 do 10.12.2021 21 uczniów z klasy 3a8, 3c8, 3t8, odbywało staże we włoskiej miejscowości, Spoleto.


Opiekę nad grupą sprawowały pani Ewa Jobda i pani Hanna Czamara. Zakwaterowani byliśmy w Villi Redente, gdzie oprócz odpoczynku integrowaliśmy się oraz jedliśmy prawdziwe włoskie potrawy, co pozwoliło nam bardziej poznać tamtejsze smaki.

Pierwszy dzień spędziliśmy na zwiedzaniu Spoleto, mieście słynącym z niesamowitych zabytków m. in. Akweduktu Ponte delle Torri, zamku Rocca Albornoziana czy Katedry Wniebowzięcia NMP. Zauważyliśmy również, że w Spoleto przez cały miesiąc celebruje się święta Bożego Narodzenia począwszy już od 8 grudnia. Widać to było praktycznie na każdym kroku, każda uliczka była ozdobiona lampkami, wszędzie pojawiły się szopki bożonarodzeniowe i jarmarki świąteczne.

W dniach 3-5.12.2021 trafiliśmy na Narodowy Festiwal Słodyczy tzw. Dolci d’Italia, na którym próbowaliśmy regionalnych słodyczy a także różnych typowo włoskich produktów. Szczególnie przypadło to do gustu technikom żywienia, którzy chętnie próbowali nowych smaków.

Praktyki odbywaliśmy w hotelach, restauracjach i biurach, gdzie zdobyliśmy doświadczenie zawodowe i poszerzyliśmy swoją wiedzę praktyczną.

26 listopada pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do Rzymu, zobaczyliśmy Koloseum, Plac Wenecki, fontannę di Trevi, Watykan, Panteon oraz Zamek św. Anioła.

Wszyscy wróciliśmy do domów bardzo zadowoleni, pełni nowych doświadczeń i oczywiście z zaliczonymi praktykami.