Rekrutacja 2024/2025

Strona do logowania dla kandydata: https://otwock.edu.com.pl/kandydat/aRODO

http://zseg.edu.pl/index.php/rodo/

Paweł Maliszewski email: iod@perfectinfo.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do szkoły i ich rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z siedzibą przy ul.Konopnickiej3, 05-400 Otwock, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się: – listownie na ww. adres korespondencyjny, -pod nr tel.:(22) 779 26 44lub 779 37 86, – za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych–Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu e-mail:iod@perfectinfo.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: – przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a następnie prowadzenia działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, – prowadzenia zajęć dodatkowych, – realizacji zadań z zakresu BHP i umożliwienia wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, co stanowi obowiązki prawne ciążące na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,- dokumentowania procesu nauczania oraz działalności wychowawczej realizowanej przez szkołę, poprzez prowadzenie niezbędnej dokumentacji (m.in. ewidencji uczniów, dziennika lekcyjnego), co stanowi obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z przepisów prawa wskazanych w lit. a; – promowania i wyróżniania osiągnięć ucznia poprzez umieszczanie jego danych osobowych na tablicach na terenie szkoły, – ogłaszanie wygranej w konkursie lub odczytywanie danych za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegające na kreowaniu właściwych postaw i motywowaniu uczniów, – promowania działalności szkoły poprzez publikowanie zdjęć i nagrań wideo przedstawiających wizerunku uczniów, na podstawie wyrażonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Dane osobowe zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego – wówczas dane będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu.
  5. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa: – dostępu do treści danych osobowych i uzyskania ich kopii, – żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów wskazanych w pkt. 3.
  7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.