Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę w formie:

  • zajęć praktycznych w szkole branżowej I stopnia
  • praktyk zawodowych  w technikum.

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Więcej w akcie prawnym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391)

(link: Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, tekst ujednolicony na 04-08-2022 (vulcan.edu.pl))