Projekty unijne w realizacji

ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

To projekt realizowany w Technikum nr 1 w Otwocku od roku 2019. Finansowany jest

ze środków unijnych  w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z przedstawicielami powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, nowodworskiego, ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i otwockiego. 

W ramach projektu do powiatu otwockiego trafi ponad 2,6 mln zł. Objęte nim będą dwie szkoły: Technikum nr 1w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku oraz Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, a w stażach i praktykach weźmie udział 360 osób.

Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 2023 r. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia uczniów i nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych. 

W ramach projektu przewidziano praktyki i staże zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkolenia dla uczniów, przeprowadzenie e-targów pracy oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych, w ramach których szkoły oprócz opracowanego indywidualnego programu innowacji pedagogicznej, otrzymają również  szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wsparcie eksperckie na etapie wdrażania innowacji oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe do pracowni praktycznej nauki zawodu, w celu umożliwienia wdrożenia innowacji.


Program innowacji pedagogicznej opracowany dla Technikum nr 1

Głównymi założeniami innowacji jest umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego w zakresie przeprowadzania szybkiej analizy danych i wyciągania wniosków, przeprowadzania obliczeń na dużych zbiorach danych, zautomatyzowania i przyspieszania wykonywania raportów, zestawień i podobnych czynności, a także rozwijanie ich umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.

Innowacja ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi komputerowych do zwiększenia efektywności pracy, a także zastosowanie nowoczesnej metody kształcenia blended learning (branżowe symulacje biznesowe). Podczas lekcji z symulacją firmy REVAS nauczyciel jest dla uczniów mentorem, przewodnikiem, który wspiera ich w zdobywaniu umiejętności. Będzie opracowany dla każdej ze szkół. Uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Zwiększy też szanse absolwentów tych szkół na rynku pracy. W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Przeszkolenie przejdzie 10 nauczycieli zawodu. Przeprowadzone będą również zajęcia dla ponad 150 uczniów.

Planowany jest też udział naszej młodzieży w targach edukacyjno-zawodowych, w których udział weźmie około 300 przedsiębiorców z regionu Mazowsza.

Korzyści z udziału w projekcie

Dzięki takiemu wsparciu szkolnictwo zawodowe będzie dostosowane do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Mazowieccy przedsiębiorcy zyskają nowych, wykształconych pracowników, a kompetentni i doświadczeni absolwenci bez trudu odnajdą się na rynku pracy.