Zajęcia praktyczne

Uczniowie naszej szkoły poza kształceniem ogólnym realizują zajęcia praktyczne, zgodnie z wybranym zawodem. W Szkole Branżowej Nr 1 w Otwocku – zawód kucharz lub kelner. Zajęcia odbywają się w restauracjach lub hotelach, gdzie doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu doskonalą umiejętności zawodowe uczniów. Zakłady te wyposażone są w nowoczesne urządzenia, które bardzo dobrze nadają się do nauki zawodu, uczniowie poznają procesy technologiczne produkcji gastronomicznej i nabywają doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Podczas pracy w zakładzie mają oni możliwość wykorzystać teoretyczną wiedzę nabytą w szkole.

Na zajęcia praktyczne uczęszczają także uczniowie dwóch klas wielozawodowych z rocznika 2019 -2022.

 Uczeń klasy wielozawodowej- pracownik młodociany – w trakcie nauki:
• 2 lub 3 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia w szkole
• 3 lub 2 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia praktyczne

Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.


W trakcie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie:
• w I klasie – nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia
• w II klasie – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia
• w III klasie – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia

(Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-naubezpieczenia-spoleczne.html)


Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zajęcia teoretyczne zawodowe uczeń realizuje na 4-tygodniowych turnusach dokształcania zawodowego.