Zawody

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku – to największa placówka powiatu otwockiego ukierunkowana na kształcenie zawodowe. Każdego roku kształcimy ponad 800 uczniów w zakresie ekonomii, hotelarstwa, gastronomii w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Kształcimy w następujących zawodach:

W Technikum  nauka trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych otrzymuje świadectwo maturalne oraz uzyskuje tytuł technika.

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie. Uczeń może po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w Szkole Branżowej I stopnia i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.