Rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2020 r.
 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
 Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 30 kwietnia 2021 r. 
 Egzamin maturalny 4-20 maja 2021 r.
 Egzamin zawodowyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.