EFS

2018: Doświadczenia zawodowe kluczem do sukcesu

2017: Nowe doświadczenia zawodowe 

2016: Europejczycy z powiatu otwockiego 

2015: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu 

 2014: Uczymy się zawodu w Europie

2013  : Europejska jakość pracy 

2009-2010  : Nauka i współpraca z pracodawcą to twój przyszły sukces

2009-2010 : Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym 

2007 :Pracownie komputerowe dla szkół

W 2007 r. szkoła otrzymała wyposażenie do drugiej  pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem.
Otrzymaliśmy: 15 stanowisk komputerowych, serwer, drukarkę sieciową, wideoprojektor, komputer przenośny, skaner, multimedialne centrum informacji (MCI) – 4 komputery.

W 2004 r szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem w ramach Priorytetu 2  Programu.
Operacyjnego Rozwoju pracownia 52 Zasobów Ludzkich – „Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy” ze środków EFS.
Otrzymaliśmy: 15 stanowisk komputerowych, serwer, drukarkę sieciową, wideoprojektor, komputer przenośny, skaner, multimedialne centrum informacji (MCI) – 4 komputery. 
Nasze pracownie komputerowe i MCI umożliwiają:

  • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
  • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej i innych przedmiotów,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,
  • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
  • pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,
  • podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,
  • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
  • wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy,

2006: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

W 2006 r. szkoła otrzymała internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej.

2005 :Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego

Szkoła otrzymała doposażenie stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych w ramach realizacji projektu „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych część I” w zawodach:

  • sprzedawca (2005 r.)
  • kucharz małej gastronomii (2008 r.)

oraz w oprogramowanie komputerowe w ramach projektu „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych część II” w zawodzie  technik ekonomista.

O KAPITALE LUDZKIM

 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.


Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki:

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.


Jak Program będzie wdrażany:

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.
PRIORYTET I: zatrudnienie i integracja społeczna;
PRIORYTET II: rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
PRIORYTET III: wysoka jakość systemu oświaty;
PRIORYTET IV: szkolnictwo wyższe i nauka;
PRIORYTET V: dobre rządzenie;
PRIORYTET VI: rynek pracy otwarty dla wszystkich;
PRIORYTET VII: promocja integracji społecznej;
PRIORYTET VIII: regionalne kadry gospodarki;
PRIORYTET IX: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
PRIORYTET X: pomoc techniczna.


Jak Program będzie finansowany:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.


Wsparcie dla osób kształcących się w systemie oświaty:

Priorytet IX będzie wspierał regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewiduje się realizację tego celu poprzez realizację programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania kompetencji kluczowych. W ramach Priorytetu udzielane będzie również wsparcie na modernizacji kształcenia zawodowego i jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Istotnym elementem Priorytetu będzie doradztwo edukacyjno- zawodowe pozwalające na lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych rynków pracy. W Priorytecie IX przewidziano formy wsparcia przyczyniające się do poprawy kondycji kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.