Zawody

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku – to największa placówka powiatu otwockiego ukierunkowana na kształcenie zawodowe. Każdego roku kształcimy ponad 800 uczniów w zakresie ekonomii, hotelarstwa, gastronomii w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Kształcimy w następujących zawodach

W Technikum  nauka trwa 5 lat

Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych otrzymuje świadectwo maturalne oraz uzyskuje tytuł technika.

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie.

Uczeń może po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.