Zamówienia publiczne

Rok 2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku na rok 2024

Informacja z otwarcia ofert na olej opałowy na rok 2024


Rok 2022

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opałowy na rok 2023

Zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku 


Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto


Organizacja przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”

Załączniki: