Staże w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach

Stażystami byli uczniowie ZSEG w Otwocku specjalności: organizator usług gastronomicznych, kucharz, kelner i hotelarz – bez względu na płeć i wiek. Uczestniczyli oni w stażu zorganizowanym w restauracjach różnego typu oraz hotelach w Spoleto, Włochy. W praktyce została więc zastosowana zasada nauki od najlepszych.          

  Program stażu kładł nacisk na naukę nowinek z zakresu kuchni i kultury śródziemnomorskiej (serwowanie win, slow-food) jak i obsługę gości w hotelach i pensjonatach ukierunkowanych na obsługę rodzin.
Projekt zakładał przeprowadzenie staży w 6 terminach po 5 tygodni (od końca czerwca do połowy lutego 2009 roku). W grupie wyjazdowej uczestniczyło po 15 lub 30 uczniów mieszanych zawodów (razem 120 uczniów). Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych i przyczyniło się do poznania przez beneficjentów branżowego języka włoskiego.


  Celem stażu było też poznanie obcej kultury oraz metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach. Celem drugoplanowym było potwierdzenie nabytych umiejętności przez Europass Mobility. Celem było też udzielenie wsparcia uczniom (w tym z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym), którzy w przyszłości będą chcieli założyć własną firmę i/lub znaleźć zatrudnienie. Zdobycie w/w doświadczeń zawodowych polepszy start zawodowy przyszłych pracowników. Projekt był odpowiedzią na potrzebę podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji zawodowych.