RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
uczniów, rodziców i opiekunów prawnych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock, tel. 22 779 26 44, 22 779 37 86, adres e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl.


Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski,iod@perfectinfo.pl.


Cele przetwarzania
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w następujących celach:
• prowadzenia – zgodnie z ustawowymi obowiązkami placówek oświatowych – działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacji zadań z zakresu BHP, prowadzenia świetlicy szkolnej oraz umożliwiania wypożyczania książek z biblioteki szkolnej;
• dokumentowania procesu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej realizowanej przez szkołę, poprzez prowadzenie w związku z tym niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa (m.in. prowadzenie ewidencji uczniów, dziennika lekcyjnego);
• szybkiego kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi w nagłych okolicznościach;
• promowania i wyróżniania osiągnięć ucznia poprzez: umieszczanie jego danych osobowych na tablicach na terenie szkoły pod pracami wykonanymi przez ucznia; ogłaszanie wygranej w konkursie, w którym uczeń brał udział lub odczytywanie danych ucznia za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.


Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
• realizowanie zadań w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (kreowanie właściwych postaw, formowanie pozytywnych zachowań i odruchów uczniów, wspieranie rozwoju i motywacja).


Czas przetwarzania
Dokumentacja z danymi osobowymi wytworzona podczas uczęszczania ucznia do szkoły będzie przechowywana zgodnie z terminami wskazanymi w Instrukcji kancelaryjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Instrukcja wraz z Wykazem dostępne są do wglądu w sekretariacie szkoły.


Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych mogą być podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Otwocku, a także podmioty, z którymi szkoła podpisała stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Oświata Powiatowa w Otwocku oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze.


Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach opisanych w RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
• prawo żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz sprostowania;
• prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;
• prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o konieczności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Brak podania danych osobowych poskutkuje nieprzyjęciem kandydata do szkoły.


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE