Kontakt

ul. Konopnickiej 3
05-400 Otwock
(22) 779 26 44, 779 37 86

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – czwartek 7.45 – 16.00

piątek 8.00 – 15.00


sekretariat dyrektora: sekretariat@zseg.edu.pl

(22) 779-26-44 lub 779-37-86 wew. 10

  • duplikaty świadectw
  • matura
  • egzaminy zawodowe

sekretariat uczniowski: uczniowski@zseg.edu.pl

  • rekrutacja

(22) 779-26-44 lub 779-37-86 wew. 14

kierownik gospodarczy: admin@zseg.edu.pl

(22) 779-26-44 lub 779-37-86 wew. 28

kierownik szkolenia praktycznego: kierownikszkolenia@zseg.edu.pl

(22) 779-26-44 lub 779-37-86 wew. 11

kadry: kadry@zseg.edu.pl

(22) 779-26-44 lub 779-37-86 wew. 20


Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock, tel. 22 779 26 44, 22 779 37 86, adres e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: PawełMaliszewski, iod@perfectinfo.pl.
3. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:
• prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane pytania;
• dalszej obsługi korespondencji oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie realizowane w interesie publicznym, polegające na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.
10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

JavaScript