Historia

LATA 1963 – 1966

 Rok 1963

12 marca Minister Oświaty wydał zarządzenie dotyczące otwarcia Technikum Ekonomicznego w Otwocku.
29 sierpnia 1963r. dyrektorem nowej placówki została pani Maria Kwiatek. Utworzono dwie klasy pierwsze o specjalnościach: administracja terenowa i ogólnoekonomiczna. Nauka w obu klasach miała trwać pięć lat. Zadaniem nauczycieli i szkoły było przygotowanie w pełni profesjonalnych pracowników biurowych i pracowników administracji państwowej. Początkowo szkoła była usytuowana w starym, przedwojennym budynku przy ulicy Karczewskiej.

Rok 1964 – 1965

Technikum Ekonomiczne – dzięki poparciu Otwockiego Wydziału Oświaty, którym kierował inspektor pan Antoni Obarski – otrzymało nową lokalizację przy ulicy Konopnickiej. Nową siedzibę stanowiły trzy drewniane budynki położone na rozległej i zalesionej działce. Budynki wymagały remontu, a szkołę należało wyposażyć w niezbędne sprzęty. Od początku Technikum Ekonomiczne służyło edukacji młodzieży nie tylko z Otwocka, ale i również z całego powiatu. Obok ogniw organizacji ogólnokrajowych (ZHP, ZMS, LOK, PCK) oraz biblioteki z początkową liczbą 500 darowanych woluminów, samorządu szkolnego, spółdzielni uczniowskiej, na terenie szkoły działały koła zainteresowań. Były to: koło miłośników książki, turystyczno-krajoznawcze, zespół taneczny i chóralny, zespół literacko-muzyczny. Sprawność fizyczną młodzież zdobywała też na zajęciach SKS, osiągając dobre wyniki na olimpiadach międzyszkolnych. Rozwijało się kształcenie zaoczne, obejmujące oprócz Technikum Ekonomicznego również Studium Ekonomiczne oraz Średnie Studium Zawodowe. Na polecenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nasza szkoła przejęła od TEZ w Warszawie pięć punktów konsultacyjnych (dla pracujących): w Garwolinie, Siedlcach, Ciechanowie, Płocku, Ostrowie Mazowieckiej. W dalszych miesiącach przyłączono punkty konsultacyjne w Makowie Mazowieckim, Przasnyszu Ostrołęce, Płońsku, Wołominie, Sokołowie Podlaskim, Chodakowie, Milanówku, Nowym Dworze Mazowieckim, Żyrardowie, Warszawie. W roku szkolnym 1965/1966 Wydział Zaoczny Technikum Ekonomicznego w Otwocku obejmował ponad 2000 słuchaczy w terenie oraz około 500 słuchaczy w szkole macierzystej.

Rok 1966

Nowym dyrektorem Technikum Ekonomicznego został pan Bolesław Kwiatek. Szkoła liczyła już 10 oddziałów. Wkrótce nastąpiła pierwsza reorganizacja – zrezygnowano z kontynuowania pięcioletniego Technikum Ekonomicznego i wprowadzono czteroletnie Liceum Ekonomiczne. Trwała dalsza poprawa bazy materialnej szkoły. Znacznie rozszerzono wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, towaroznawstwa, pracowni ekonomicznych. W procesie dydaktycznym zaczęto stosować środki audiowizualne. Dyrektor B. Kwiatek był inicjatorem i opiekunem koła fotograficznego i filmowego.

LATA 1970 – 1978

 Rok 1970 

Dyrektorem szkoły został pan Jerzy Kudlicki, który zainicjował aktywność turystyczną młodzieży. Powołał szkolny klub turystyczny Wibram.

Rok 1972 

Obok klas Liceum Ekonomicznego utworzono klasy Liceum Zawodowego: sprzedawca-magazynier oraz pracownik administracyjno-biurowy (1973).

Rok 1973

Szkoła obchodziła pierwszy okrągły jubileusz – dziesięciolecia istnienia. Symbolicznym podkreśleniem tego faktu było nadanie Liceum Ekonomicznemu imienia Stanisława Staszica. Odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru Szkoły oraz Sztandaru Szczepu ZHP.

Rok 1976 

Wprowadzona została nazwa Zespół Szkół Ekonomicznych.

Rok 1978 

Zespół Szkół Ekonomicznych został poszerzony o klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca. W szkole rozpoczyna pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów ekonomicznych pani Apolonia Żołądek (absolwentka szkoły).

LATA 1982 – 1989

Rok 1982 

Dokonano kolejnej reorganizacji, z dotychczasowej siedziby w Soplicowie do budynku przy ulicy Konopnickiej 3 została przeniesiona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności: kucharz, ciastkarz i piekarz. Nasza szkoła stała się największą placówką oświatową w Otwocku. Funkcję wicedyrektorów pełniły: pani Halina Ostrowska, pani Janina Cacko, pan Stanisław Chilicki.

Rok 1983 

Drugi okrągły jubileusz, czyli 20-lecie szkoły, odbywał się w sali gimnastycznej drewnianego budynku.

Rok 1984

Rozpoczęto wstępne prace przy wznoszeniu nowego budynku D, którego dolna kondygnacja przeznaczona została na szatnię i pracownie gastronomiczne, zaś na piętrze miały powstać sale lekcyjne. Przestały istnieć: szczep harcerski i koła zainteresowań. W zamian prężnie działała spółdzielnia uczniowska oraz PTSM (turystyka).

Rok 1985

Pani Apolonia Żołądek i pani Elżbieta Szczygielska otrzymały nominację na wicedyrektora szkoły.

Rok 1988

Obchodziliśmy uroczystość 25-lecia szkoły w sali Teatru im. Stefana Jaracza. Zespół Szkół Ekonomicznych stał się członkiem Klubu Szkół Staszicowskich, uczestnicząc pod opieką polonistki pani Elżbiety Sawic, a następnie pana Stanisława Zająca, nauczyciela historii, w sympozjach, sesjach naukowych i konkursach poświęconych naszemu patronowi.

Rok 1989

Oddano do użytku budynek D.

LATA 1990 – 1999

Rok 1990

1 września do szkoły wróciły lekcje religii. W gronie pedagogicznym powitano księży i siostry zakonne.

Rok 1991  

Dokonano zmiany na stanowiskach kierowniczych szkoły. Dyrektorem – w wyniku konkursu – została pani Apolonia Żołądek, a funkcję wicedyrektorów miały pełnić: pani Halina Paff i pani Ewa Jobda. Powołano do życia Technikum Gastronomiczne o kierunku żywienie zbiorowe, a następnie powstało Liceum Zawodowe (1992r.) o dwóch kierunkach kształcenia: kelner-bufetowy oraz gastronom. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie kształcili się w zawodach: kucharz, piekarz, ciastkarz, sprzedawca. Pani dyrektor podjęła  starania o poprawę warunków funkcjonowania szkoły. Przyspieszone zostały prace przy wznoszeniu budynku C.

Rok 1993

Obchody 30-lecia szkoły odbywały się w Teatrze im. Stefana Jaracza. Były przemówienia, nagrody, gratulacje i kwiaty dla licznie zebranych gości.

Rok 1994

Nowym wicedyrektorem został pan Mieczysław Brzuzy. Rozszerzono zakres nauczania o nowe specjalności oraz o Policealne Studium Ekonomiczne. Nową formą kształcenia stało się zorganizowanie kursów przygotowujących do egzaminów eksternistycznych. Oddano do użytku budynek C, który dał społeczności szkolnej nowe pomieszczenia lekcyjne. Zorganizowano też dwie salki gimnastyczne. Otwarto stołówkę szkolną i powiększono powierzchnię biblioteki. W budynkach A i B wygospodarowano pomieszczenia na szatnie dla uczniów oraz przeniesiono pokój nauczycielski i sekretariat. Pani dyrektor na wniosek rady pedagogicznej wystąpiła do Kuratorium Oświaty o zmianę nazwy szkoły wobec istnienia różnych zawodów i specjalności, nazwa Zespół Szkół Ekonomicznych przestała być w pełni adekwatna.

Rok 1995

1 września wprowadzona została, obowiązująca do dziś, nazwa Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Stanisława Staszica w Otwocku. Ostatnie lata były okresem szczególnie ważnym dla szkoły. Udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji. Zorganizowano pracownię obsługi konsumenta oraz przeprowadzono gruntowną modernizację obu pracowni gastronomicznych. Pracownie wyposażono w nowoczesne urządzenia i sprzęt, co zdecydowanie poprawiło warunki kształcenia i pracy. Zainstalowano sieć internetową NEOSTRADA.

Rok 1996

Szkoła nawiązała współpracę z Leyce Professionnel w St. Amand-Montrond, w ramach której grupa młodzieży z ZSEG wyjechała do Francji, a w grudniu następnego roku z rewizytą przybyła do naszej szkoły czterdziestoosobowa delegacja uczniów francuskich wraz z opiekunami.

Rok 1998

Świętowaliśmy 35-lecie szkoły w sali teatralnej Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Balas Łukasz i Stosio Urszula.

Rok 1999

Reformy terytorialne oraz programowo-ustrojowa spowodowały, że organem prowadzącym dla ZSEG stało się Starostwo Powiatowe. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów byli: Łukasz Wróbel (technikum), Katarzyna Piotrowska (liceum), obecnie Katarzyna Szeląg, nauczycielka przedmiotów gastronomicznych naszej szkoły, Łukasz Balas (liceum), Urszula Stosio (liceum), dzisiaj Urszula Łabęcka, nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole.

Lata 2000 – 2010

Rok 2000

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Marta Tymińska (liceum), Magdalena Sienkiewicz (liceum), Mikołaj Szadkowski (liceum), Łukasz Wróbel (technikum).

Rok 2001

Rozpoczyna działalność, pod opieką pani Grażyny Kołodziej, Szkolny Klub Europejski, który został zarejestrowany w Departamencie Informacji i Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów to: Mikołaj Szadkowski (liceum), Marta Tymińska (liceum), Małgorzata Skalska (liceum), Łukasz Wróbel (technikum).

Rok 2002

Od września naukę w naszej szkole rozpoczęli absolwenci gimnazjów. Uzyskali oni różnorodne możliwości kształcenia. Zmieniła się struktura szkoły. Do dyspozycji młodzieży były:

  • Technikum Nr 1 o czteroletnim cyklu nauczania, kształcące w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik handlowiec;
  • Liceum Profilowane Nr I o trzyletnim cyklu nauczania, kształcące w profilach: ekonomiczno-administracyjnym, usługowo-gospodarczym;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 o dwuletnim cyklu nauczania, kształcąca w zawodzie: sprzedawca, kucharz małej gastronomii.

 Ponadto powstało wieczorowe Liceum Ekonomiczne o czteroletnim cyklu nauczania. Rozszerzona została oferta w Technikum o: technika agrobiznesu, technika ochrony środowiska, kelnera. Z inicjatywy pani Mirosławy Ciecieląg w naszej szkole powstało Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „O.P.A.K.”. Uczniowie biorący udział w realizacji programu „O.P.A.K.” mieli możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu (Young Enterprise) organizowanego przez Uniwersytet Cambridge. Dyrekcja usilnie zabiegała o poprawę warunków pracy i nauki. Unowocześniono kotłownię, co pozwoliło przejść z ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe. Zbudowano nowe ogrodzenie od strony ulicy Konopnickiej. Inwestycja ta korzystnie wpłynęła na bezpieczeństwo i estetykę otoczenia szkoły. Ponoszone nakłady na remonty i modernizację istniejących budynków nie rozwiązały problemów lokalnych placówki. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów były: Marta Tymińska (liceum), Adriana Majszczyk (liceum), Agnieszka Pindara (liceum).

Rok 2003

We wrześniu została przygotowana architektoniczna koncepcja rozbudowy siedziby szkoły. 40. rocznicę działalności naszej placówki uczciliśmy w auli LO im. K.I. Gałczyńskiego. Cztery uczennice klasy trzeciej liceum ekonomicznego zdały międzynarodowy egzamin i uzyskały certyfikat „YOUNG ENTERPRISE INTERNATIONAL EXAMINATION”. Uczennice do konkursu przygotowywała pani Mirosława Ciecieląg. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały: Iwona Zakrzewska (liceum), Katarzyna Kacprzak (liceum), Honorata Pieńkowska (technikum), Anna Smolińska (technikum).

Rok 2004 

Pani Apolonia Żołądek mianowała wicedyrektorem szkoły panią Beatę Ćwiek, nauczycielkę matematyki. Rozpoczęto rozbudowę szkoły.

Rok 2005

1 września był dniem szczególnym w ponad czterdziestoletniej historii Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica. Rozpoczęciu roku szkolnego 2005/2006 towarzyszyło uroczyste otwarcie nowego budynku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św.Wincentego a’ Paulo w Otwocku. Przybyłych na uroczystość gości, pracowników szkoły i uczniów powitała dyrektor ZSEG, pani Apolonia Żołądek. Głos zabrał m. in. starosta powiatu otwockiego pan Mirosław Pszonka. Później nastąpiło przecięcie wstęgi. Poświęcenia szkoły i krzyży, które zawisły w każdej klasie, dokonał Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Kędziora. W imieniu pracowników i uczniów z gorącymi podziękowaniami wystąpiła pani Anna Witkowska, nauczycielka oraz była uczennica ZSEG. Naszą uroczystość uświetnił swoim występem studencki zespół pieśni i tańca Warszawianka. Uroczystość zakończyło zwiedzanie szkoły oraz prezentacja umiejętności kulinarnych uczniów klas gastronomicznych. Nasza szkoła została wybudowana w ciągu 10 miesięcy. Zespół zyskał 11 nowych klas lekcyjnych, bibliotekę, duży pokój nauczycielski, wielofunkcyjną halę sportową i siłownię, szatnię wyposażoną w indywidualne szafki. Wykonano m. in. instalację teletechniczną, radiowęzeł i nagłośnienie całej szkoły. W ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską wyposażono pracownie komputerowe oraz otrzymaliśmy sprzęt technodydaktyczny dla zawodu sprzedawca. Przy szkole znajduje się boisko, bieżnia, skocznia. Wokół budynku nie brakuje zieleni, alejek, ławek i oświetlenia. Rok 2005 w szkołach należących do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich został nazwany Rokiem Stanisława Staszica. Z tej okazji 17 stycznia w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody poświęcone patronowi.

Rok 2006

Od września w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej sfinansowane przez UE oraz założono monitoring. Wicedyrektorem szkoły została pani Joanna Wojciechowska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Nasza szkoła otrzymała tytuł SZKOŁY Z KLASĄ. Akcję prowadziła Gazeta Wyborcza, portal Gazeta. pl i Centrum Edukacji Europejskiej. Honorowy patronat sprawowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pani Mirosława Ciecieląg została opiekunem Szkolnego Koła Przedsiębiorczości, działającego pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Pan Marcin Skorupa powołał Szkolne Koło Wolontariatu Empatia. W X edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu tytuł laureatki uzyskała Lidia Kępka, nagrodą był indeks na wyższą uczelnię oraz wycieczka do Grecji. Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Irena Piekarowicz.

Rok 2007

Od września rodzice mają dostęp do wszystkich informacji o swoich dzieciach za sprawą internetowego dziennika. Uczniowie uczestniczą w organizowanej wymianie młodzieży polsko-niemieckiej. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Leenestadt, bliźniaczego miasta Otwocka. W czasie wzajemnych odwiedzin realizowany jest program dydaktyczny i kulturalny, podczas którego młodzież m.in. zwiedza nasz region i najpiękniejsze zakątki naszej ojczyzny. Wystąpiliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z wnioskiem o dofinansowanie projektu Staże w śródziemnomorskich hotelach irestauracjach w ramach programu Leonardo da Vinci, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Nasz wniosek otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do realizacji. Celem projektu jest nauka zawodu i fachowego języka obcego od najlepszych hotelarzy i restauratorów w turystycznym miasteczku Spoleto we włoskiej Umbrii oraz poznanie nowych metod pracy w zawodach gastronomicznych i hotelarskich. W ramach projektu wyjechało 120 osób. Ważną decyzją dla wszechstronnej edukacji młodzieży było podpisanie umowy z Filharmonią Narodową w Warszawie. Od tego czasu odbywają się comiesięczne koncerty muzyczne, podczas których prezentowana jest m. in. muzyka jazzowa, folklorystyczna, a także z różnych epok. Nasza szkoła w ramach programu wychowania patriotycznego włączyła się do zbiórki pieniędzy na rzecz budowy pomnika pomordowanych na wschodzie Katyń 1940, który postawiono na placu przy kościele księży Pallotynów w Otwocku. W roku szkolnym 2007/2008 byliśmy najlepszą szkołą w powiecie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pod względem osiągnięć i działalności w sporcie. Z inicjatywy fundacji Otwocka Gmina naszą szkołę odwiedził szef działu politycznego Ambasady Holandii w Polsce, mr Mauritz Verheijden. Gość zwiedził szkołę, interesował się programem nauczania, zwracał uwagę na wyposażenie klas w pomoce naukowe. W ramach projektów współfinansowanych przez UE szkoła otrzymała komputerowe oprogramowanie dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec. Przemysław Połosak zdobył tytuł finalisty XII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, otrzymał indeks na wyższą uczelnię. Ucznia do olimpiady przygotowywała pani Irena Piekarowicz. W roku szkolnym 2007/2008 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Danuta Strzyżewska ( technikum).

Rok 2008  

Był wyjątkowy w historii naszej szkoły, bowiem 22 listopada obchodziliśmy jej jubileusz 45-lecia, połączony ze zjazdem absolwentów. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Wincentego a’ Paulo, po niej w hali sportowej nastąpiła część oficjalna i spektakl okolicznościowy, następnie odbył się bankiet połączony z prezentacją umiejętności kulinarnych uczniów klas gastronomicznych. „ Jest to święto wszystkich, którzy przez 45 lat tę szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali jej wolny czas, interesowali się jej sprawami oraz wszystkich jej pracowników, którzy oddali serce i dużą część swojego życia, a także uczniów, i tych obecnych, i tych, którzy opuścili już szkolne mury, bo szkoła to przede wszystkim ludzie” – podkreśliła, witając zebranych, pani dyrektor, Apolonia Żołądek.
      W XVI Przeglądzie Jasełek otrzymaliśmy dyplom za zajęcie I miejsca. W ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską pracownie gastronomiczne wyposażono w sprzęt technodydakyczny dla zawodu kucharz małej gastronomii. W sali gimnastycznej wykonano nagłośnienie, zakupiono scenę składaną, na której odbywają się uroczystości szkolne. Przemysław Połosak po raz drugi zdobył tytuł finalisty w centralnym etapie XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Rok 2009

Byliśmy organizatorami, z udziałem mediów, międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt Staże w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach 2008-2009, finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. Staż zawodowy w Spoleto odbyło 120 uczniów technikum. Chłopcy zdobyli V miejsce w województwie mazowieckim w XLVII Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich o Srebrne Muszkiety 2009r. Nad przygotowaniem młodzieży czuwał pan Janusz Nosal.Pani Dyrektor, Apolonia Żołądek, za wzorowe, wyjątkowo sumiennie wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymała odznaczenie państwowe w postaci złotego medalu, który wręczył wicewojewoda Dariusz Piątek, podczas uroczystej sesji rady powiatu, wieńczącej obchody X-lecia powiatu otwockiego. Podczas tej uroczystości Pani Dyrektor otrzymała drugi medal pamiątkowy za wieloletnie, odpowiedzialne i sprawne kierowanie placówką, za pracę nad kształtowaniem umysłów i kreowanie osobowości kolejnych pokoleń młodzieży. Medal ten przyznała Rada Powiatu i Starosta Otwocki.Szkoła nasza idzie z duchem czasu i rozwija się na wszystkich płaszczyznach związanych z nauczaniem i wychowaniem. Jest placówką, o której się bardzo dobrze mówi i pisze. W związku z tym we wrześniu gościliśmy przedstawicieli TVP2. W cyklu Telewizja edukacyjna zostały zaprezentowane walory i osiągnięcia naszej szkoły.Odnosimy sukcesy w programach rozszerzających podstawy przedsiębiorczości. Otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie w konkursie szkół ponadgimnazjalnych dla najbardziej aktywnej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie AD REM Własność podstawą efektywności gospodarowania, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. W uroczystości podsumowującej konkurs uczestniczyli: pani dyrektor, Apolonia Żołądek, pani MirosławaCiecieląg, wyróżniona tytułem Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości w województwie mazowieckim oraz członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.W ramach wymiany młodzież z Lennestadt i nasza miała okazję poznać piękno Tatr z Krakowem i Zakopanem.9 czerwca 2009 roku pani Apolonia Żołądek Dyrektor Szkoły podpisała porozumienie z płk. Wiesławem Chrzanowskim z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. W roku szkolnym 2008/2009 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Aneta Kurdej (liceum) i Rafał Połosak (technikum).

Rok 2010

1 września po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli zajęcia w Liceum Profilowanym, w którym wprowadzono innowację Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej. Klasa o profilu administracyjno-obronnym (nachylenie profilowe Żandarmeria Wojskowa), co świadczy o tym, że szkoła nasza jest placówką otwartą i odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie swoje umiejętności strzeleckie mogą ćwiczyć na własnej strzelnicy pneumatycznej w ramach lekcji przysposobienia obronnego. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej przejęliśmy opiekę nad pomnikiem Katyń1940, natomiast 17 kwietnia 2011 roku patronat przekazaliśmy Gimnazjum nr 3. Podczas uroczystości wyróżnieni uczniowie posadzili Dąb Pamięci Stanisława Wawrzynowicza, a Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka przekazała pani Dyrektor pamiątkową statuetkę i dyplom, który jest świadectwem wkładu szkoły we wspólne dzieło w ciągu minionego roku. W roku 2010 po raz drugi z programu Leonardo da Vinci skorzystało 90 uczniów, którzy odbyli 5-tygodniowe staże we Włoszech – 60 osób i na Malcie – 30 osób. Uczniowie po odbyciu stażu Praca w nowoczesnej turystyce otrzymali certyfikaty oraz unijny dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe na terenie Unii Europejskiej. Paweł Licbarski zdobył tytuł finalisty w XIV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności w roku szkolnym 2009/2010. W nagrodę otrzymał indeks jednej z 12 uczelni państwowych na kierunku zgodnym z wykształceniem w zakresie żywienia. Opiekę nad uczniem sprawowała pani Irena Piekarowicz. W roku szkolnym 2009/2010 otrzymaliśmy tytuł najlepszej szkoły, championa sportu, puchar i dyplom uznania przyznano nam po raz trzeci z rzędu. W ostatnich latach młodzież naszej szkoły odnosiła sukcesy nie tylko z wiedzy i umiejętności zawodowych. Ma również osiągnięcia w innych dziedzinach. Anna Karczmarczyk zdobyła popularność w mediach, debiutowała w filmie Galerianki, występuje w serialu M jak miłość. Ewa Niewęgłowska zakwalifikowała się do finału Miss Ziemi Otwockiej. Pracownię ekonomiczną wyposażono w tablicę interaktywną. W siedzibie naszej szkoły odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem mediów, sumująca projekt staży zawodowych we włoskim mieście Spoleto oraz na Malcie dla 90 uczniów technikum. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

LATA 2011 – 2020

Rok 2011

Szkołę odwiedził ks. Jan Kędziora, który 20 lat pracował w Kongo. Innym gościem był popularyzator i pasjonat nauki, twórca programów telewizyjnych – pan Wiktor Niedzicki, z prelekcją zatytułowaną Kosmos w naszym domu, wprowadził nas w świat kosmicznych technologii. Uczniowie nasi odnotowali wiele sukcesów. Do największych należy osiągnięcie Wojciecha Walkiewicza, który został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Euklides. Ucznia do konkursu przygotowywała pani wicedyrektor Beata Ćwiek. Piotr Sabała zajął II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Kelnerskiego Kuchnia Polska na Mazowszu 2011. Finaliście pomocą służyła pani Aleksandra Lech-Strzyżewska. Uczniowie zgłosili swój udział do konkursu Ja pomagam-moja przygoda z wolontariatem organizowanym przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej pod patronatem Prezydenta Miasta. Marlena Jedlińska z I b przygotowywana przez pana Marcina Skorupę zajęła I miejsce i odebrała nagrodę podczas I Otwockiej Gali Wolontariatu. ZSEG jest jedyną w Otwocku placówką ukierunkowaną na kształcenie zawodowe. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Piotr Sabała (technikum) i Paulina Jabłońska (liceum). Znamiennym wydarzeniem w mijającym roku szkolnym była uchwała Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 7 kwietnia 2011 roku. Na jej podstawie przedłużono pani mgr Apolonii Żołądek stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku na okres 5 lat, tj. od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Rok 2012

Rozpoczął się dla nas pomyślnie, bowiem Wojciech Walkiewicz w X Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej zorganizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą zdobył drugą nagrodę w postaci zwolnienia z opłaty wpisowej oraz czesnego na studiach dziennych obejmującego okres 1 roku studiowania w Collegium Mazovia i Wyjazdu Studyjnego do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2012 roku. Wojtka do konkursu przygotowywała pani Jolanta Węgiełek. Ponadto Wojciech Walkiewicz został finalistą XII Ogólnopolskiej Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Karolina Wawer w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej zdobyła tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej 2012.Magda Lewandowska i Damian Parol zajęli pierwsze miejsce w I Konkursie Gastronomicznym Ziemniak na Mazowszu. Katarzyna Nejman z klasy 2g została finalistką XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Grupa chłopców zajęła III miejsce w LI wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych Sprawni jak żołnierze.14 kwietnia pani Dyrektor Apolonia Żołądek z Dowódcą Pułku Ochrony, płk. Krzysztofem Zakrzewskim, podpisała Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół, a Pułkiem Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego w Warszawie w celu wspierania działalności patriotyczno-historycznej i krzewienia postaw obywatelskich oraz proobronnych wśród młodzieży. Uczniowie klas wojskowych odnotowali osiągnięcia w zawodach sportowo-obronnych. Zdobyli III miejsce na szczeblu rejonowym w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich Srebrne muszkiety; I miejsce na szczeblu kuratorium, III miejsce na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskich Zawodach Sprawni jak żołnierze; I miejsce w VII spotkaniu szkół patronackich Żandarmerii Wojskowej. Młodzież naszej szkoły wywalczyła po raz piąty I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Katarzyna Nejman (technikum) oraz Maciej Bauk (liceum profilowane). Uczniowie technikum realizowali projekt staży zawodowych we Włoszech (Spoleto) pt. Jakość pracy w nowoczesnej turystyce. Projekt finansowany był ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. Uczniom zaproponowano naukę w zawodzie: technik ekonomista – innowacja pedagogiczna /klasa wojskowo – policyjna/.           

Rok  2013

28 września odbył się Złoty Jubileusz ZSEG. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Wincentego a’ Paulo w Otwocku, której przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer. Pani Dyrektor, w imieniu swoim i społeczności szkolnej, powitała Jego Ekscelencję i podziękowała za Jej sprawowanie jako dziękczynienie za 50 lat istnienia naszej szkoły. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Otwocka przy wtórze orkiestry OSP Karczew i kompanii honorowej uczniów Jednostki Strzeleckiej 1019, a także pocztów sztandarowych instytucji Otwocka, do budynku szkoły. Punktem kulminacyjnym jubileuszu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie patronowi szkoły, Stanisławowi Staszicowi, i pokoleniom uczniów ZSEG. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła inauguracja hymnu szkoły. Tutaj pani Apolonia Żołądek powitała  gości przybyłych na jubileuszową uroczystość. Zgromadzeni obejrzeli prezentację dotyczącą 50 – letniej historii ZSEG. Następnie Dyrektor wręczyła pamiątkowe medale pracownikom, którzy związali swoje życie zawodowe ze szkołą i pracowali w niej 25 lat. Po czym wszyscy chętni wygłaszali okolicznościowe przemówienia. W programie artystycznym Do grającej szafygrosik wrzuć uczniowie zaprezentowali swoje zdolności w pokazie tańca i przebojów studniówkowych z kolejnych dziesięcioleci ZSEG. Na koniec gości zaproszono do obejrzenia szkoły i na bankiet. Z okazji jubileuszu została wydana publikacja książkowa pt.50 latZespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku. Patronat medialny nad obchodami objęły: Linia Otwocka, Tygodnik Regionalny, Gazeta Otwocka, regionalna telewizja internetowa Linia TV.  Realizowaliśmy projekt staży zawodowych Europejska jakość pracy w Spoleto we Włoszech. W projekcie wzięło udział 60 uczniów klas drugich i trzecich technikum ekonomicznego, kelner, technikum organizacji usług gastronomicznych. Wszystkie koszty projektu pokrywane są ze środków programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie. Po zakończeniu stażu każdy uczestnik otrzymał unijny certyfikat Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe oraz certyfikat kursu ukończenia języka zawodowego obcego. ZSEG zaproponował naukę w zawodzie technik technologii żywności.Elżbieta Gerc zdobyła złoty medal w kategorii do 60 kg podczas Mistrzostw Polski w kikboxingu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czerwcu uczniowie klas mundurowych uzyskali 13. miejsce w finale centralnych zawodów Sprawni jak żołnierze w Bornym Sulinowie. Katarzyna Nejman została finalistką Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Ewelina Fabjaniak to finalistka Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, zaś Bartosz Stępień został finalistą Olimpiady Bankowej. Adrian Jastrzębski wszedł do finału Ogólnopolskiego konkursu Błękitne danie cateringowe, a nagrodą był wyjazd do Monachium. Nasza szkoła po raz kolejny zdobyła I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Katarzyna Nejman (technikum) i Cezary Matejuk (liceum profilowane). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom, i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego. W gronie wyróżnionych byli nauczyciele z naszej szkoły jako jedyni z powiatu otwockiego. Wśród nich pani Apolonia Żołądek – Dyrektor ZSEG – uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a także p. Ewa Jobda, p. Jarosław Dura, p. Jerzy Rybak – wyróżnieni Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rok  2014

Z tego jesteśmy dumni. W ogólnopolskim rankingu szkół zawodowych przygotowanym przez Perspektywy zajęliśmy 7. miejsce w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych oraz 8. miejsce w zawodzie kelner. Jest to efekt wyższych od średniej krajowej lokat uzyskanych przez naszych abiturientów w egzaminach zawodowych. W lutym odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie stażu zawodowego we Włoszech, realizującego projekt Europejska jakość pracy. We wrześniu w Zespole Szkół im. Konarskiego w Warszawie uczestniczyliśmy w Spartakiadzie Szkół Gastronomicznych na Mazowszu, której celem było promowanie zawodów związanych z gastronomią i hotelarstwem, propagowanie aktywności i sprawności fizycznej w sferze zawodowej. 15-osobowa reprezentacja naszej szkoły wywalczyła w Spartakiadzie 2. miejsce. ZSEG we współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych zdobył ponownie I miejsce. Realizowaliśmy już kolejny projekt staży zawodowych. Celem projektu Uczymy się zawodu w Europie Włochy – Hiszpania 2014 było wsparcie uczniów w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych tak, by mogli wykorzystać je w polskich realiach oraz poznanie języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy we Włoszech i w Hiszpanii. Na staż wyjechało łącznie 60 uczniów. Młodzież, która przebywała w Hiszpanii, mieszkała w Akademii Cordoba w Kordobie, natomiast młodzież będąca we Włoszech została zakwaterowana w zabytkowym hotelu w Villa Redenta w miasteczku Spoleto. Justyna Cygan została finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, a także stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Uczennice M. Piętka i M. Lewandowska zajęły 3. miejsce w Ogólnopolskim konkursie gastronomicznym i kelnerskim w Warszawie. Inicjatywa uhonorowania wybitnych uczniów przez wpis do Złotej Księgi Absolwentów ZSEG została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 maja 2014 roku. Złotą Księgę otwiera Katarzyna Nejman, uczennica technikum o kierunku technik organizacji usług gastronomicznych, dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, dwukrotna finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Rok 2015

11 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy w naszej szkole. Tego dnia w sali gimnastycznej można było oglądać występy uczniów i naszych absolwentów oraz zaproszonych gości. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Karczmarczyk, aktorka, absolwentka ZSEG. Dużą popularnością uczestników cieszyła się szkolna kawiarenka i loteria fantowa. W lutym odbyło się podsumowanie piątej edycji projektu staży zagranicznych we Włoszech i w Hiszpanii podczas uroczystej konferencji. Stażyści z rąk pani Dyrektor otrzymali certyfikaty unijne Europass Mobilność, potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, który realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach partnerstwa z Powiatem Otwockim. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: zajęcia pozalekcyjne w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i matematyki, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Magdalena Kot zdobyła 2. miejsce w ogólnopolskim finale prestiżowego konkursu dla modelek Schwarzkopf The Look Of The Lear 2014. Robert Kucharski uzyskał tytuł finalisty i zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe podczas VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu, która odbywała się pod patronatem MEN oraz MSiT. Aneta Kaczmarczyk to mistrzyni Polski juniorów w kickboxingu w formule low kick, natomiast Justyna Skoczek wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski. Mistrzostwa odbywały się  w Ożarowie Mazowieckim. Tomasz Szymański zajął 2. miejsce w kategorii licealista w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KRĄG Plus. Wioletta Głuchowska zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie gastronomicznym Kuchnia polska na Mazowszu. Uczniowie klas wojskowych wywalczyli I miejsce w IX spotkaniu szkół patronackich Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Nasza młodzież odnotowała I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. Aleksandra Szczepańska została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. W czerwcu dwie 17-osobowe grupy uczniów zakończyły staże zagraniczne we Włoszech (Spoleto) i w Hiszpanii (Kordoba).Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Apolonia Żołądek, Dyrektor ZSEG, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej; p. Joanna Wojciechowska, p. Mirosława Ciecieląg, p. Dorota Zakrzewska – srebrny Medal za długoletnią służbę; p. Beata Ćwiek, p. Marcin Skorupa -brązowy Medal za długoletnią służbę; p. Teresa Orłowska – Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Do absolwentów gimnazjum skierowano następujące innowacje pedagogiczne; technik hotelarstwa /klasa personelu pokładowego/; technik żywienia i usług gastronomicznych /klasa promotor zdrowia i urody/. Przy naszej szkole rozpoczął działalność Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Rok 2016

24 listopada pani Dyrektor podpisała umowę o współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i patronacie z Uczelnią Techniczno – Handlową im. H. Chodakowskiej w Warszawie. Delegacja uczniów uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Sejmie z okazji 60. rocznicy powstania Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Uczniowie klas wojskowych wzięli udział w IX Spotkaniu Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zwycięzcy II edycji Centralnego Zlotu Klas Mundurowych Żagań 2015 zostali zaproszeni do Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie na spotkanie z ministrem Pawłem Solochem. W maju odbyło się podsumowanie staży zawodowych we Włoszech i Hiszpanii Uczymy się zawodu w Europie – II. Klaudia Nalewajek (kl. 3b) została finalistką VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tomasz Szymański (kl. 4c) zajął 2. miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KRĄG Plus. Nasza szkoła została „rodzicami adopcyjnymi” sześcioletniej Olivii Matys z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wśród uczniów i pracowników szkoły odbyła się zbiórka żywności dla potrzebujących oraz akcja honorowego krwiodawstwa, ponadto wsparliśmy leczenie dwuletniego Szymonka. W szkole odbyła się uroczystość z udziałem zaproszonych gości z okazji 1050. rocznicyChrztu Polski.

Rok 2017

20 marca pani Dyrektor podpisała Umowę o wzajemnej współpracy z Small Planet Airlines. Odbyła się konferencja podsumowująca staże zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii realizowanych w ramach projektu Europejczycy z powiatu otwockiego. Szkoła otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. Uczniowie klas gastronomicznych wzięli udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Roberta Sowę-autora licznych publikacji. Natomiast uczniowie klas hotelarskich z innowacją pedagogiczną, personel pokładowy, uczestniczyli w nocnej imprezie edukacyjnej Noc w Instytucie Lotnictwa, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce. 6 października odbyła się uroczystość przekazania szkole Sztandaru Batalionów Chłopskich Oddziału w Karczewie oraz podpisano Porozumienie o współpracy. W naszej szkole gościł dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON, pan Waldemar Zubek. Nick Clowes (Anglik) współpracujący z Europejskim Programem Edukacyjnym- Nauka bez granic przeprowadził warsztaty na temat British Festivals and Traditions (najdziwniejsze dyscypliny sportowe). Tytuł finalisty IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zdobyli Klaudia Nalewajek (kl. 4b) i Kacper Wasążnik (kl. 3r). W ramach akcji charytatywnych wsparliśmy Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku przy ulicy Batorego 44 oraz „fundusz” adopcyjny naszej podopiecznej Olivii Matys z Wybrzeża Kości Słoniowej. Zakupiono sprzęt do pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie do siłowni. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło reformę systemu oświaty – zasadniczą szkołę zawodową przekształcono w szkołę branżową I stopnia, nauka w technikum będzie trwała 5 lat. Wprowadzono następujące innowacje pedagogiczne: technik ekonomista /klasa wojskowo – sportowa z językiem angielskim dowodzenia/; technik żywienia i usług gastronomicznych /klasa promotor zdrowia i urody/; kelner /manager organizacji przyjęć/. W szkole utworzono Izbę Pamięci poświęconą Żołnierzom Armii Krajowej VII Obwodu Obroża. Pani Dyrektor, Apolonii Żołądek, został przyznany Medal za zasługi dla obronności kraju.

Rok 2018

13 września na otwockim cmentarzu odbył się pierwszy oficjalny pogrzeb generała brygady Wojska Polskiego Juliana Filipowicza, którego szczątki spoczywają tu od 1945 roku. Podczas uroczystości został nadany mu stopień generała dywizji za wybitne zasługi dla Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W tym patriotycznym wydarzeniu wzięła udział cała społeczność naszej szkoły. 9 listopada odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach której uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji zasadzenia 100 tysięcy drzew na 100-lecie Niepodległości, włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji bicia Rekordu dla Niepodległej oraz Szkoły do hymnu ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została odsłonięta tablica z inskrypcją DĄB WOLNOŚCI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI SPOŁECZNOŚĆ ZSEG 9 XI 2018, znajdującej się na symbolicznym kamieniu przed wejściem do szkoły. Szkole został przekazany pod opiekę Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Powiat Koło Nr 4 Fromczyn w Otwocku oraz podpisano Porozumienie o współpracy. Delegacja uczniów wzięła udział w uroczystości odsłonięcia popiersia Rotmistrza Witolda Pileckiego na skwerze jego imienia w Otwocku. W murach naszej szkoły gościła pani Małgorzata Kupiszewska – koordynator Ogólnopolskiego projektu – Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Uczniowie i nauczyciele włączyli się do Narodowego Czytania Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W ramach akcji honorowego krwiodawstwa w szkole zebrano 11 litrów krwi. Obchodziliśmy Światowy Dzień Makaronu. Karol Kałowski (kl.3r) został laureatem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Odbyło się uroczyste podsumowanie projektu staże zawodowe w Portugalii – Nowe doświadczenia zawodowe. Aleksandra Ciborowska została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów. W wakacje dokonano wymiany nawierzchni boiska sportowego dzięki otrzymaniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018.

Rok 2019

ZSEG zdobył 1. miejsce w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych już po raz 11. z rzędu. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Uczniowie z klas gastronomicznych zakwalifikowali się do XI finału Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego Kuchnia Polska na Mazowszu 2019 – Polskie Skarby Kulinarne. Wprowadzono innowacje pedagogiczne: technik żywienia i usług gastronomicznych /dietetyka – akademia zdrowia/; technik technologii żywności /klasa manager zdrowej żywności i żywienia/. Chętni wzięli udział w Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zabezpieczyli trasę biegu. Weronika Nowak zdobyła 2. miejsce w III  Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pt. Piosenka w mundurze. Klasy wojskowe wzięły udział w uroczystych obchodach Święta Centrum Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Patrycja Kurek (kl. 4r) została finalistką XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Maturzyści uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę.  10 maja w naszej szkole gościł Aleksander Kwaśniewski – były Prezydent RP. W szkole wykonano prace remontowo – budowlane oraz dokonano adaptacji pomieszczeń na nowe sale lekcyjne w związku z reformą, zakładającą likwidację gimnazjów. Natalia Krążała zdobyła Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczymy w Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych Ministerstwa Obrony Narodowej, polegającym na prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa.

Rok 2020

Nasza szkoła zajęła wysoką lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników ogłaszanym przez portal edukacyjny Perspektywy – 235 miejsce wśród techników w Polsce, 39 miejsce w województwie mazowieckim oraz tytuł Srebrna Szkoła 2020. W Ogólnopolskim Konkursie Szkół Zawodowych jako finaliści otrzymaliśmy statuetkę i tytuł Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2019. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z teorii zdobyliśmy 36. miejsce w Polsce na 289 szkół wyróżnionych, 7. w województwie mazowieckim, 1. w powiecie otwockim. Trzy uczennice, Aleksandra Ciborowska, Natalia Krążała, Justyna Grzegrzółka, zostały stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego wramach projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Wirtualna choinka – prawdziwy prezent, której celem jest ogrzanie domów przez zakup węgla na okres zimowy oraz zakup prezentów bożonarodzeniowych.  Kolejna nowość edukacyjna zaproponowana przez naszą szkołę to technik żywienia usług gastronomicznych – innowacja dietetyka-akademia zdrowia. Po raz pierwszy uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się w trzech turach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stypendystki Prezesa Rady Ministrów to: Natalia Krążała i Natalia Krążała.

LATA 2021 – 2030

Rok 2021

Od stycznia realizujemy ogólnopolski program edukacyjny Złote Szkoły NBP, który ma na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Absolwentom szkół podstawowych zaproponowano ciekawe innowacje pedagogiczne: technik ekonomista /klasa wojskowo – sportowa/; technik rachunkowości /specjalność manager przedsiębiorstwa/; technik żywienia i usług gastronomicznych /dietetyka – akademia zdrowia/ oraz technik hotelarstwa /klasa patronacka Double by Hilton Warszawa – specjalność organizacja spotkań biznesowych i konferencji/. Pani Apolonii Żołądek została przedłużona kadencja na stanowisku Dyrektora szkoły. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostały: Agnieszka Poncyleusz i Amelia Wasiak. W dniach 4 – 9 października gościliśmy delegację nauczycieli ze szkoły średniej z Portugalette – miasta znajdującego się w północnej Hiszpanii w Kraju Basków. Celem wizyty była realizacja Job shadowing – działania w ramach projektu Erasmus+ -Mobilność kadry edukacji szkolnej. Podczas pobytu nauczyciele hiszpańscy mieli okazję  m. in. uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez  nauczycieli pracujących w ZSEG i poznać osobliwości naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Otwockiej. Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez Warszawską Akademię Sztuki Wojennej do udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Klas Mundurowych w Grach Zespołowych. We wszystkich trzech konkursach (piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, piłka nożna mężczyzn na trawie) wywalczyli srebrne medale. ZSEG nagrodzono w kategorii wolontariat szkolny i otrzymał tytuł Anioła Wolontariatu. 10 nauczycieli odbyło szkolenie zagraniczne -kursy językowe, metodyczne, specjalistyczne na Cyprze, w Hiszpanii, we Włoszech, na Malcie. 20 uczniów zrealizowało staże zawodowe we Włoszech, zaś 25 w Hiszpanii.

Rok 2022

Technikum Nr 1 uzyskało 264. miejsce w Polsce oraz srebrną tarczę w rankingu głównym Techników 2022 ogłoszonym przez Perspektywy, natomiast w województwie mazowieckim zdobyło 41. lokatę. Nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku oraz projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Nauczyciele Przyszłości. Od roku 2019 realizujemy projekt Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego finansowany ze środków unijnych w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu. W trakcie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zwolnieni z teorii 2022 uczniowie realizowali autorski projekt społeczny na specjalnej platformie pod kierunkiem nauczyciela. ZSEG został wytypowany do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach rządowego programu w 2022 roku otrzymamy wsparcie finansowe w wysokości 24000 złotych. Od września absolwenci szkół podstawowych będą mogli kontynuować edukację w klasie technik ekonomista – oddział przygotowania wojskowego. 30 marca zorganizowaliśmy Europejski festiwal kultury, którego celem była promocja i upowszechnianie rezultatów realizowanych u nas projektów unijnych. Społeczność szkolna włączyła się do akcji PMDK Zaadoptowani – zbierano fundusze na pomoc Ukrainie. Zuzanna Korzeń zdobyła tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.