Dokumenty / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zseg.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

• Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia migowego.
• Pliki tekstowe (pdf, doc.) są częściowo dostępne cyfrowo i będą na bieżąco dostosowywane.
• Nie wszystkie obrazy zawierają tytuły i opisy alternatywne.
• Pełne poprawienie dostępności strony wiązałoby się z nadmiernym podniesieniem kosztów dla naszej placówki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ida Gniwek, e-mail: uczniowski@zseg.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 779 26 44 wew. 14.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dojazd do siedziby ZSEG w Otwocku:
  W odległości ok. 1,5 km znajduje się przystanek autobusowy ZTM linii 702 i 722. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
  W odległości ok. 1,5 km znajduje się dworzec kolejowy PKP i SKM.
  W odległości ok. 300 m znajduje się przystanek autobusowy prywatnego przewoźnika.
 • Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy ZSEG, od ulicy Konopnickiej. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępność parkingu: ZSEG posiada ogólnodostępny parking z dwoma wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostępność toalety: na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie znajduje się możliwość zmiany wielkości czcionki dla części zawartości serwisu internetowego
 • na stronie znajduje się możliwość zmiany kontrastu dla części zawartości serwisu
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.