„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w realizacji.”

Maj to miesiąc dedykowany Maturzystom. Ale nie tylko. Uczniowie Technikum Nr 1 przy ZSEG w Otwocku wzięli udział w dwudniowych szkoleniach w ramach projektu UE „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego„.  

17 uczniów to uczestnicy kursu sternik motorowodny. W trakcie szkolenia nabywa się kwalifikacje w zakresie prowadzenia jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych, morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak: obowiązujące przepisy w zakresie sportów motorowodnych, budowa jachtu, silnik i urządzenia napędowe, meteorologia, ratownictwo wodne, podstawy locji, kierowania załogą, licencje, manewrowanie jachtem motorowodnym. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem państwowym (teoretycznym i praktycznym) na patent sternika motorowodnego. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie żeglarstwa, a następnie Patent od Polskiego Związku Motorowodnego.

Organizator zapewniał niezbędne środki i materiały dydaktyczne takie jak:

– opracowania własne trenera (otrzymuje uczeń),

– łódź motorowa,

– pomost bądź nabrzeże z przyrządami cumowniczymi,

– liny do ćwiczeń węzłów,

– kapoki,

– koło ratunkowe.

 Szkolenie to odbywało się na akwenie w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Była to już druga grupa uczniów, która z pozytywnym wynikiem zdała egzamin państwowy i uzyskała Patent od PZMu. Ogółem w tym kursie wzięło udział 29 uczniów technikum  z naszej szkoły.

Kurs Menadżer. Szkolenie prowadzi do nabycia wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności interpersonalnych, w tym słuchania i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej – z wartościowym i precyzyjnym komunikatem, który stanowi fundament profesjonalnej postawy biznesowej. „Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie” – każdy uczestnik spotkania wypełnia kwestionariusz interpersonalny, poznając swój styl komunikacji, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz zrozumie i będzie umiał rozpoznawać style współpracowników, zrozumie różne motywacje do działania i ich różne potrzeby . Na szkoleniu uczestnik pozna podstawy autoprezentacji, planowania i organizowania pracy zespołu oraz wyznaczania celów zgodnie z metodą SMART. Celem szkolenia jest umiejętne delegowanie zadań na podstawie modelu przywództwa Hersey’a i Blanchard’a oraz skuteczne udzielanie informacji zwrotnej na bazie komunikatu JA. Szkolenie prowadzi do poznania faz rozwoju zespołu oraz pokaże różne style kierowania. Wzięło w nim udział 61 uczniów z kl. 2c, 3c8 i 1c. Na uwagę zasługuje fakt, iż kurs ten jest realizacją specjalności  manager przedsiębiorstwa w kl. 1c. 

Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego to projekt realizowany w Technikum nr 1 w Otwocku od roku 2019. Finansowany jest ze środków unijnych  w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Obejmuje on przeprowadzenie innowacji pedagogicznej, szkolenia dla młodzieży i płatne staże zawodowe.

Projekt w liczbach:

Dzięki takiemu wsparciu szkolnictwo zawodowe będzie dostosowane do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Mazowieccy przedsiębiorcy zyskają nowych, wykształconych pracowników, a kompetentni i doświadczeni absolwenci bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *